Volledigheid van opbrengsten voor uw Paramedische Behandeldienst

Volledige opbrengst, minimale afboekingen en structureel meer inkomsten

Advies bij uw procesoptimalisatie en operationele ondersteuning

Medécla zet graag haar unieke tools in voor een vrijblijvende quickscan om zo de gemiste omzet in beeld te brengen. Naar aanleiding van deze scan doen wij u graag een op maat gemaakt voorstel voor het repareren van de onnodig gemiste omzet door foutieve registraties van geleverde behandelingen.

Medécla onderscheidt zich door niet alleen resultaten op korte termijn te garanderen maar door u een volledig scala aan diensten te bieden die ervoor zorgen dat u ook in de toekomst volledige omzet kunt realiseren. Dus altijd gegarandeerd resultaat door gespecialiseerde kennis!

Veel zorginstellingen zijn u reeds voorgegaan. Daar wij ons privacy protocol hoog in het vaandel hebben publiceren wij deze niet op onze website. Uiteraard zijn deze op specifieke aanvraag verkrijgbaar. Wij laten onze ambassadeurs natuurlijk graag aan het woord.

Welkom!

De transities binnen de zorgsector zorgen ervoor dat veel instellingen de komende jaren voor grote uitdagingen komen te staan. De zorg wordt meer en meer ge-extramuraliseerd. Mensen blijven langer thuis wonen en de verzekeraars willen dat er meer 1e lijnszorg wordt geleverd en minder 2e lijnszorg. Hoewel deze uitdagingen een serieuze bedreiging vormen en de budgetten van zorginstellingen, is het belangrijk om niet alle focus op deze ontwikkelingen te hebben. Ook het kwalitatief goed organiseren van uw administratie- en declaratieproces kan ervoor zorgen dat uw inkomsten op korte termijn toenemen zodat uw cliënten dezelfde hoogwaardige zorg kunnen krijgen als voorheen.

Medecla staat u graag bij om deze veranderingen binnen uw organisatie te begeleiden.


Persoonlijk betrokken

De zorgachtergrond van onze medewerkers maakt dat wij uw taal spreken en weten hoe belangrijk persoonlijke aandacht en betrokkenheid in de zorg is.

Eenvoud

Direct inzicht middels onze unieke Medécla Quickscan, eenvoudig te vertalen naar acties op korte termijn en alsnog een volledige opbrengst.

Jarenlange ervaring

Gegarandeerd resultaat door gespecialiseerde kennis van de processen van A tot Z. Door de mix van ervaringen binnen ons bedrijf zijn wij bekend met de processen van beide kanten: zowel van de zorgverzekeraars als van de behandelaren.

Medécla verbetert het registratie- en declaratieproces en zorgt voor een volledige opbrengst van de door u geleverde zorg.

Laatste nieuws

Verzet tegen bezuiniging verpleeghuiszorg zwelt aan

Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde willen de structurele bezuiniging van 500 miljoen euro op de Wet langdurige zorg (Wlz) van tafel. ‘Die bezuiniging betekent dat 10.000 mensen hun baan verliezen in de verpleeghuiszorg’. Bij de introductie van de Wlz is afgesproken dat in 2017 500 miljoen euro gekort wordt. In het laatste Algemeen Overleg over de Wlz heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) toegezegd te kijken of er iets aan deze bezuiniging op de Wlz gedaan kan worden

VVT-organisatie Laurens in financieel zwaar weer

Laurens zit in financieel zwaar weer en moet beter presteren. In nog geen drie jaar tijd zijn de inkomsten van Laurens met meer dan 10 procent teruggelopen. Over 2015 is het verlies 25 miljoen euro. De organisatie laat via een persverklaring weten: 'Ook dit jaar zullen we afsluiten met een verlies. We moeten financieel beter presteren en hebben daarnaast de opgave om de zorg die we bieden beter te ondersteunen. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld onze bedrijfssystemen verder verbeteren en de zorg voor kwaliteit blijvend garanderen. Dat alles samen blijkt een enorme opgave, die van groot belang is voor de continuïteit van Laurens. De noodzakelijke veranderingen zijn al in gang gezet, maar leveren nog niet structureel de beoogde resultaten.'

Eén op vijf ziekenhuizen in financiële problemen

Ruim één op de vijf algemene ziekenhuizen in Nederland zit in zwaar weer. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de financiële positie van ziekenhuizen. Uit de meting gebaseerd op de jaarrekeningen blijkt dat 22 procent van de ziekenhuizen zich in de gevarenzone bevindt, mede als gevolg van een teruglopende zorgvraag. In een onderzoek op basis van gegevens uit het voorgaande jaar was dat nog 19 procent. Men noemt het opmerkelijk dat vooral kleine ziekenhuizen in de problemen zitten.


De werkwijze van Medécla in de praktijk

Met een speciaal door ons ontwikkelde tool lezen wij de (paramedische) declaraties, die u van Vecozo retour krijgt, uit binnen uw softwarepakket. Vervolgens zijn wij in staat om:

- Vast te stellen welke behandelingen nog niet zijn vergoed;
- Vast te stellen wat de oorzaak is (geweest) van de afwijzing;
- De fouten te repareren zodat er alsnog tot (volledige) betaling wordt overgegaan;
- Aan te geven wat de omvang is van de structurele onderregistratie.

Door met Medécla samen te werken kunt u zich blijven focussen op het primaire proces van het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, terwijl de inkomsten waar u recht op heeft door ons
(met terugwerkende kracht) worden gerealiseerd.

U de zorg, wij de zorg voor uw financien

Reparatie foutieve declaraties

Medécla is in staat om het aantal afgewezen declaraties sterk te reduceren en te laag ingediende declaraties te corrigeren.

Extra omzet

Controle van uw administratie op nog te innen gelden en reparatie van misgelopen gelden.

No Cure No Pay!

Op basis van "No Cure No Pay"controleren en repareren wij uw administratie. Geen enkel risico dus!

Bewustwording

Wij ondersteunen de bewustwording binnen uw organisatie van de noodzaak van een kwalitatief goede basisadministratie voor een foutloos declaratieproces.

Kennisoverdracht

Op basis van gesignaleerde fouten in de registratie zorgt Medécla voor een sluitende kennisoverdracht. Dit kan In-house of in combinatie met andere instellingen.

Procesoptimalisatie

Structurele procesoptimalisatie op basis van uw zorgadministratieve processen.


Uw zorgadministratie op orde: een goed gevoel!


Medécla was op korte termijn in staat om onze afboekingen sterk te reduceren en reeds gedane afboekingen alsnog grotendeels te innen! De Medécla quickscan en rapportage gaven snel en probleemloos aan hoe gemiste omzet gerepareerd kan worden en welke kwaliteitsverbetering er nodig is om dit in de toekomst te voorkomen. Een dikke 10 voor Medécla! Rehab Centrum Dronten

Medécla werkt samen met alle Nederlandse zorgverzekeraars!